Potencjalne źródła energii odnawialnej w Polsce

Polska wciąż opiera się na nieodnawialnych źródłach energii. Ropa naftowa, węgiel kamienny oraz gaz ziemny stanowią fundament gospodarki i nie zmieni się to przez kolejne lata. Jednakże w obliczu pakietu energetyczno-kilmatycznego oraz unijnego systemu handlu emisjami należy spodziewać się zmian.

energia odnawialna w Polsce

Ramy prawne

Od porozumienia paryskiego minęły już ponad 4 lata, kiedy to państwa zgrupowane w ONZ, po raz kolejny, zadeklarowały obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Niestety międzynarodowe porozumienia, jak i w tym przypadku, zwykle nie posiadają organów zdolnych egzekwować zaciągnięte zobowiązania.

Polska natomiast jako państwo członkowskie UE jest prawnie zobligowane do wypełnienia pakietu klimatycznego do 2020 roku. Przewiduje on redukcję emisji o 20% w stosunku do roku 1990 oraz zwiększenie udziału OZE i efektywności energetycznej 20 %. Po wygaśnięciu pakiety należy spodziewać się wprowadzenia nowego do roku 2030

źródło energii odnawialnej

Biomasa

Jest to odnawialne źródło energii o dużym potencjale. Szczególnie tzw. pellet, czyli wióry i trociny powstałe w wyniku obróbki drewna. Charakteryzuje się on wysoką wydajnością energetyczną oraz niską ceną. Znajduje zastosowanie głównie do ogrzewania budynków.

Energia wiatrowa

Odnawialne źródła energii znajdować się w odpowiednich lokalizacjach, których nie ma wiele w Polsce dla farm wiatrowych. Chociaż od powstania pierwszej farmy w kraju minęło już 25 lat, to wciąż znajdujemy się trzeciej dziesiątce państw wykorzystujących energię w wiatru.

Energia wodna

W Polsce istnieje możliwość wykorzystania rzek, pływów oraz fal morskich natomiast jest to możliwe w niewielkiej skali. Wynika to z ukształtowania powierzchni czy nie równomiernego rozkładu opadów, jednakże inwestycje w tego typu elektrownie jest kosztowne i niesie potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Energia słoneczna

Niekonwencjonalne źródła energii posiadają swój symbol w postaci energii słonecznej. W Polsce najdogodniejszymi lokalizacjami są tereny północnej Małopolski, Podkarpacia oraz południowej Lubelszczyzny, gdzie nasłonecznienie jest najwyższe.